DANAK nedsætter kundebetalingen

DANAK har de seneste år haft et voksende overskud og bestyrelsen har besluttet at anvende det økonomiske råderum til at ændre prispolitikken og nedsætte kundebetalingen.

Generelt er udgangspunktet at priserne justeres ift. Statens pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion. Indekset er for 2021-2022 1,7 pct.

Administrationshonoraret pr akkreditering, der i 2021 var 6.411 kr. bortfalder og administrationshonoraret pr ordning (scheme) øges fra 2170 til 2550 kr.

Opkrævningen af administrationshonorar ændres, så det opkræves fra ansøgningstidspunktet og ikke fra akkrediteringstidspunktet.

Timepriserne for ledende assessorer og tekniske assessorer/særlige sagkyndige skal fremover være den samme og fastsættes i 2022 til 1.300 kr.

Timeprisen for ledende assessorer ville med P/L-regulering skulle være 1.414 kr. og timeprisen for tekniske assessorer/særlige sagkyndige ville med P/L-regulering skulle være 1.254 kr.

Samlet koster ændringen af prispolitikken 2,8 mio.kr. i 2022 og vi forventer et underskud på omkring 1 mio.kr. i 2022. Vi forventer at det årlige underskud kan reduceres i de kommende år, ved fortsatte effektiviseringer.

Prisliste 2022 kan findes her