LOVE OG REGLER

Reglerne for akkreditering i Danmark og DANAKs virke bliver reguleret via lovgivning og en kontrakt, som DANAK indgår med Sikkerhedsstyrelsen.

PRODUKTLOVEN.

Den overordnede lovgivning om akkreditering findes i lov om produkter og markedsovervågning (produktloven) lov nr. 799 af 09/06/2020, der med ændringsloven lov nr. 782 af 04/05/2021: Lov om ændring af lov om produkter og markedsovervågning, lov om erhvervsfremme, lov om sikkerhed til søs, lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og lov om maritim fysisk planlægning, kom til at omfatte akkreditering, der tidligere har været omfattet af erhvervsfremmeloven.

I denne lov fastlægges det, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om akkreditering, så man i Danmark følger EUs forordning 765/2008.

Det fremgår desuden af ændringsloven at regler om akkreditering fastsat i medfør af erhvervsfremmeloven forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af produktloven.

Akkrediteringer som er meddelt i henhold til lov om erhvervsfremme forbliver i kraft, indtil de udløber eller ophæves i medfør af produktloven.

Disse paragraffer fastlægger også de overordnede regler vedrørende et akkrediteringsorgan i Danmark samt klagemuligheder i de forskellige led af akkrediteringssystemet.

Læs om akkreditering i produktloven paragraf 8b og 9b her

Læs EUs forordning 765/2008 her

BEKENDTGØRELSE OM NATIONALT AKKREDITERINGSORGAN.

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan via en bekendtgørelse. Heri er blandt andet beskrevet de rammer, som DANAK skal agere inden for, retten til at anvende et DANAK-logo samt krav til DANAK i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om akkreditering.

Læs bekendtgørelse 1230 af 11. december 2009.

BEKENDTGØRELSE OM AKKREDITERING.

En mere konkret beskrivelse af reglerne i forbindelse med selve akkrediteringsprocessen findes i bekendtgørelsen om akkreditering af virksomheder.

Her er beskrevet, hvilke krav virksomheder skal leve op til for at få en akkreditering, hvordan man anvender DANAKs akkrediteringsmærke, straffen for at misbruge mærket og hvordan DANAK følger op på en tildelt akkreditering.

Læs bekendtgørelse 913 af 25. september 2009.

KONTRAKT MED SIKKERHEDSSTYRELSEN.

DANAKs daglige virke er reguleret af en kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Heraf fremgår mere konkret, hvilke områder virksomheder kan blive akkrediteret på og efter hvilke standarder.

Desuden fastlægges øvrige opgaver for DANAK, de økonomiske vilkår, som DANAK skal arbejde under, og forholdet til myndigheder. Med i kontrakten er også DANAKs forpligtelse til blandt andet at deltage i internationalt samarbejde om akkreditering.

Læs kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen.