Akkreditering som grundlag for notificering

En af grundpillerne i EUs indre marked er den frie bevægelighed af tjenesteydelser og produkter. Det betyder at et produkt, der er afprøvet/certificeret i overensstemmelse med harmoniserede standarder i én medlemsstat, frit skal kunne markedsføres i hele EU.

Der er på en lang række områder fastsat fælles EU-krav, der fremgår af direktiver eller forordninger. EU-reglerne har, hvor der er væsentlige krav til sikkerhed, sundhed eller miljø, et krav om, at kontrollen med disse produkter er udført af et notificeret organ.  

Et notificeret organ udpeges af den ansvarlige nationale myndighed. I mange tilfælde er det en forudsætning for udpegningen, at virksomheden har en akkreditering på området. Notificerede organer kan være certificeringsorganer, inspektionsorganer eller prøvningslaboratorier.

Se listen over notificerede virksomheder på EU´s webside Nando. For nogle ordninger publiceres listen over notificerede organer på anden vis, det gælder fx eIDAS forordningen.

 

Ansøgning

En virksomhed, der ønsker at blive notificeret organ, skal søge DANAK om akkreditering til hele eller dele af det pågældende direktiv eller forordning. Find ansøgningsskema her.

Vælg ansøgningsskema: inspektion (17020), prøvning (17025), systemcertificering (17021-1) eller produktcertificering (17065). Valgmulighed kan fremgå af forordning/direktiv eller bekendtgørelse. Herudover følger DANAK EAs regler for hvilken standard, der kan benyttes i de enkelte tilfælde, jf. EA-2/17.

I ansøgningen anføres hvilke dele af reglerne, der søges til (hvilke produkter og metoder/moduler). Fx brug af specifikke tekniske standarder som baggrund for EU typeafprøvning. Mulighederne er beskrevet i de enkelte forordninger/direktiver og kan være præciseret i en bekendtgørelse.

Når akkreditering er opnået kan virksomheden anmode den ansvarlige myndighed om at blive notificeret indenfor det akkrediterede område.

 

Etablerede ordninger

DANAK tilbyder p.t. akkreditering inden for nedenstående direktiver og forordninger. Andre områder kan tilbydes efter behov.

 

Produkt/ydelse

 

EU-krav

 

Dansk Myndighed

Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (ATEX)

2014/34

Sikkerhedsstyrelsen

Byggevarer

305/2011

Bolig- og Planstyrelsen

CSM-RA

402/2013

Trafikstyrelsen

Elektronisk identifikation og tillidstjenester, eIDAS

910/2014

Digitaliseringsstyrelsen

Elevatorer

2014/33

Sikkerhedsstyrelsen

Elektromagnetisk compatibilitet

2014/30

Energistyrelsen

Gasforbrugende udstyr

2016/426

Sikkerhedsstyrelsen

EU-Gødningsprodukter

2019/1009

Landbrugsstyrelsen

Interoperabilitet i jernbanesystemet

2016/797

Trafikstyrelsen

Marine

2014/90

Søfartsstyrelsen

Maskiner

2006/42

Sikkerhedsstyrelsen

MID

2014/32

Sikkerhedsstyrelsen

NAWI

2014/31

Sikkerhedsstyrelsen

Personlige værnemidler

2016/425

Sikkerhedsstyrelsen

Radio direktivet

2014/53

Energistyrelsen

Tekniske tjenester, motorkøretøjer

2018/858

Færdselsstyrelsen

Trykbærende udstyr

2014/68

Sikkerhedsstyrelsen

Transportablet trykbærende udstyr

2010/35

Sikkerhedsstyrelsen

Simple trykbeholdere

2014/29

Sikkerhedsstyrelsen